بهترین شیوه ی صداقت، وفای به عهد است.

علی ابن ابیطالب(ع)

خدمات سازمانی

حساب چند کاربره

سرویســـی اســـت کـــه ایرانســـل بـــرای تســـهیل مدیریـــت مصـــرف اینترنـــت همـــراه ســـیم کارت های ســـازمانی، بـــه مشـــترکان خـــود ارائـــه مـــی کنـــد.

معرفی

حســـاب مشـــترک سرویســـی اســـت کـــه ایرانســـل بـــرای تســـهیل مدیریـــت مصـــرف اینترنـــت همـــراه ســـیم کارت های ســـازمانی، بـــه مشـــترکان خـــود ارائـــه مـــی کنـــد. بـــا فعـــال شـــدن ایـــن ســـرویس بـــر روی گروهـــی از ســـیم کارت ها، یـــک ســـیم کارت بـــه عنـــوان ســـیم کارت اصلـــی تعییـــن شـــده و بـــه کمـــک پنـــل مدیریـــت حســـاب، نحـــوه مصـــرف بســـته های اینترنـــت ســـایر ســـیم کارت های گـــروه مدیریـــت می گـــردد.

ویژگی ها و مزایا

مزایا و یا ویژگی های حساب چند کاربره ایرانسل برای کسب و کار شما

در ایـــن ســـرویس بـــه جـــای تعریـــف بســـته های اینترنـــت بـــه صـــورت مســـتقل بـــرای هـــر ســـیم کارت، یـــک بســـته مشـــترک صرفـــا بـــرای ســـیم کارت اصلـــی تعریـــف می شـــود و از طریـــق آن نحـــوه توزیـــع و ســـقف مصـــرف بیـــن ســـایر ســـیم کارت های گـــروه تعییـــن می شـــود.