بهترین شیوه ی صداقت، وفای به عهد است.

علی ابن ابیطالب(ع)