بهترین شیوه ی صداقت، وفای به عهد است.

علی ابن ابیطالب(ع)

فرم همکاری

كليه اطلاعات ثبت شده در اين فرم ملاک پذيرش متقاضي خواهد بود و ارائه مدارك معتبر جهت استخدام الزامي است. صرف تكميل نمودن اين فرم مسئوليتي براي شركت جهت استخدام ايجاد نمي نمايد

اطلاعات فردی
اطلاعات تماس


سابقه بیمه
سوابق تحصیلی
مهارت های فردی

* سطح مهارت با یکی از عناوین ضعیف(D)، متوسط(C)، خوب(B) و عالی(A) تکمیل گردد.

زبان انگلیسی
زبان خارجی دیگر
توانمندی نرم افزری


نحوه همکاری


سایر موارد