فرم همکاری

كليه اطلاعات ثبت شده در اين فرم ملاک پذيرش متقاضي خواهد بود و ارائه مدارك معتبر جهت استخدام الزامي است. صرف تكميل نمودن اين فرم مسئوليتي براي شركت جهت استخدام ايجاد نمي نمايد

اطلاعات فردی
نام
نام خانوادگی
اطلاعات تماس
شماره ثابت
شماره همراه


سابقه بیمه
سوابق تحصیلی
مهارت های فردی

* سطح مهارت با یکی از عناوین ضعیف(D)، متوسط(C)، خوب(B) و عالی(A) تکمیل گردد.

زبان انگلیسی
زبان خارجی دیگر
توانمندی نرم افزاری


نحوه همکاری


سایر موارد