خدمات ارزش افزوده
service

شـــرکت ها و موسســـات می تواننـــد بـــر اســـاس نیـــاز خـــود پیامـــک SMS و پیـــام چنـــد رســـانه ای هدفمنـــد در تعـــداد زیـــاد بـــرای مخاطبـــان موردنظـــر خـــود ارســـال نماینـــد.

معرفی

ارســـال پیامـــک، در حـــال حاضـــر، یکـــی از ســـاده ترین و مقـــرون بـــه صرفه تریـــن روش هـــای تبلیغـــات و اطلاع رســـانی به شـــمار مـــی رود کـــه در یکـــی از قالب هـــای زیـــر، در اختیـــار شـــرکت ها قـــرار می گیـــرد:

·         ارسال انبوه پیامک (ECP)

·         ارسال هدفمند پیامک (VSMS)

·         ارسال انبوه پیام صوتی خدمات

ارسال انبوه پیامک (سامانه ECP)

ایـــن خدمـــات بـــه علـــت ظرفیـــت بســـیار بالایـــی کـــه در انتقـــال پیـــام دارد، بـــرای اســـتفاده در اطلاع رســـانی های وســـیع مناســـب اســـت. ایـــن خدمـــت بـــرای شـــرکت هایی کـــه حجـــم گســـترده ای از ارســـال را بـــرای خـــود یـــا بـــرای ســـایر شـــرکت ها مدیریـــت می کننـــد ســـودمند خواهـــد بـــود چـــرا کـــه مســـتقیما و بـــدون هیـــچ واســـطه ای بـــه سیســـتم ارســـال پیـــام ایرانســـل متصـــل بـــوده و بنابرایـــن از ســـرعت و کیفیـــت بالایـــی برخـــوردار اســـت. ایـــن ســـرویس در حـــال حاضـــر از طریـــق شـــرکت های همـــکار ایرانســـل بـــر ۵۰۰۰۹ و ۵۰۰۰۴ ،۵۰۰۰۱ ،۳۰۰۰ ،۲۰۰۰ ،۱۰۰۰ روی سرشـــماره های ارائـــه می گـــردد.

خدمات ارسال هدفمند پیامک (سامانه VSMS)

بـــا اســـتفاده از ایـــن ســـرویس شـــرکت ها و موسســـات  می تواننـــد بـــر اســـاس نیـــاز خـــود پیامـــک(SMS)، را در تعـــداد زیـــاد و پیـــام چنـــد رســـانه ای هدفمنـــد(MMS)، بـــرای مخاطبـــان موردنظـــر خـــود ارســـال نماینـــد. ایـــن امـــکان بـــا اســـتفاده از پورتالـــی کـــه شـــرکت ایرانســـل در اختیـــار آنهـــا قـــرار می دهـــد امکان پذیـــر خواهـــد بـــود، مهم تریـــن ویژگـــی ایـــن پورتـــال امـــکان دســـته بندی مخاطبیـــن و ارســـال هدفمنـــد پیامـــک اســـت. همچنیـــن می تـــوان پیامـــک را بـــا برچســـب نـــام شـــرکت و یـــا شـــماره های کوتـــاه کـــه توســـط شـــرکت ایرانســـل بـــرای آنهـــا ایجـــاد شـــده اســـت بـــرای مخاطبـــان گـــروه بنـــدی شـــده ارســـال می گـــردد.

ویژگی ها و مزایا

مزایا و یا ویژگی های اطلاع رسانی و تبلیغات انبوه ایرانسل برای کسب و کار شما:

·            امـــکان دســـته بندی بـــر اســـاس شـــاخصه هایی همچـــون مـــکان، جنســـیت و ســـن مخاطـــب امکان (ارسال انبوه پیامک به صورت هدفمند)

·            امکان زمان بندی ارسال پیامک های انبوه

·            برقـــراری ارتبـــاط به هنـــگام بـــا مشـــتریان و پرســـنل شـــرکت

·            اســـتفاده از برچســـب نـــام شـــرکت بـــه جـــای کـــد کوتـــاه

ارسال دیدگاه
تماس با ما